+ Khi họ tham gia vào "đạp nước" tức là họ bỏ công sức ra, thì việc nhận thức bảo vệ môi trường ở mức cao nhất. Nó không chỉ tác dụng cho chính bản thân họ và có tác dụng "khuyên bảo" những người khác.

Skip links